شب بخير
صدورSBM
 

Shore Base
Maintanance
Agreement
با مجوز سازمان بنادر و
دریانوردی

     Support & Services
  پشتیبانی سیستم های مخابراتی ، ناوبری و ایمنی و نجات در دریا

 

    

ارائهٔ خدمات
 Accounting Authority-IR17  

ثبت و راه اندازی